Het proces van het GRUP

Tijdslijn R4WO_GRUP.png

1. Voorbereidende fase

In de voorbereidende fase wordt het planteam samengesteld. De leden worden gekozen op basis van de plandoelstellingen, de complexiteit van het GRUP en de expertise die nodig is om de opmaak van het GRUP en de noodzakelijke effectenbeoordelingen te begeleiden. In deze fase worden ook de start- en procesnota’s uitgewerkt.

De startnota verduidelijkt de doelstellingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), bakent het plangebied af en beschrijft de te onderzoeken milieueffecten. Daarnaast gaat de startnota ook in op eventuele alternatieve locaties of inrichtingen van het plangebied die (nog) minder effect hebben op het milieu. Voor de locatie van het plangebied van R4WO zijn er geen alternatieven, dus die ligt reeds vast. Er werden wel twee inrichtingsalternatieven onderzocht voor het verkeer met bestemming Wachtebeke. Nader onderzoek heeft aangetoond dat de ontsluitingsweg N449 verlegd moet worden om een vlotte verkeersafwikkeling in de toekomst te garanderen.

De procesnota hoort bij de startnota en omschrijft zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief zal uitgevoerd worden. Het is een dynamisch document dat in elke fase van het proces geactualiseerd wordt. De nota geeft weer wat de aanpak, overleg- en participatiemomenten en resultaten van elke fase in het proces zijn.

Downloads

Terug naar boven

2. Referentieontwerp

Het referentieontwerp is een concrete vertaling van de ruimtelijke ideeën en concepten voor het plangebied. Op basis van dit ontwerp wordt het plangebied ook exact afgebakend. Het referentieontwerp moet toelaten om tot realistische, stedenbouwkundige voorschriften te komen.

Downloads

  • Referentieontwerp

Terug naar boven

3. Openbaar onderzoek

Met een eerste openbaar onderzoek in een vroeg stadium van het proces wil het team het draagvlak én de kwaliteit van het uiteindelijke GRUP vergroten. Het grote publiek krijgt in deze fase de kans om input te geven over de probleemstelling, de inhoudsafbakening van het voorgenomen plan en over de bijhorende effectenbeoordelingen. Het publiek en advies verlenende instanties kunnen gedurende 60 dagen de nota’s raadplegen, maar ook adviezen, opmerkingen en suggesties formuleren. Er wordt ook een participatiemoment georganiseerd.

Downloads

  • Verslag van het participatiemoment

Terug naar boven

4. Scopingnota

Het planteam verwerkt de adviezen, reacties en opmerkingen uit het participatiemoment en de publieke raadpleging in een scopingnota. Hierin wordt duidelijk hoe suggesties om het plan te verbeteren in acht genomen worden, of wat de aandachtspunten zijn in functie van het effectenonderzoek.

Downloads

  • Scopingnota

Terug naar boven

5. Voorontwerp GRUP

In deze fase werkt het planteam het plan verder uit in een voorontwerp, met de resultaten van de milieueffectenrapportage, het openbaar onderzoek en eventueel andere onderzoeken in het achterhoofd. De verschillende alternatieven worden aan deze onderzoeken afgetoetst en geëlimineerd. Als er knelpunten in het GRUP zitten, kan het voorontwerp in een plenaire vergadering met de adviesinstanties besproken worden.

Downloads

  • Voorontwerp

Terug naar boven

6. Opmaak ontwerp GRUP

Op basis van het voorontwerp gaat het planteam nu aan de slag met het ontwerp van het GRUP. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Terug naar boven

7. Voorlopige vaststelling van het GRUP

De Vlaamse Regering krijgt in deze fase de kans om het ontwerp-GRUP en de effectenbeoordeling grondig door te nemen en voorlopig vast te leggen. Dat betekent dat het GRUP voorlopig goedgekeurd wordt en onderworpen kan worden aan een tweede openbaar onderzoek. 

Terug naar boven

8. Openbaar onderzoek

Het tweede openbaar onderzoek moet de puntjes op de i zetten. Het publiek en advies verlenende instanties krijgen opnieuw 60 dagen de tijd om input te geven, dit keer over het ontwerp-GRUP. Er wordt ook een tweede participatiemoment georganiseerd. Het planteam verwerkt de eventuele opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek in het definitieve GRUP. Als het plan hierdoor wezenlijk verandert, zullen een aantal stappen herhaald moeten worden.

Downloads

  • Verslag van het participatiemoment

Terug naar boven

9. Principiële vaststelling van het GRUP

De dienst MER geeft zijn finale kwaliteitsbeoordeling van de effectbeoordeling. Ze toetst het GRUP aan de scopingsnota en aan de gegevens die een project-MER moet omvatten, en ze houdt rekening met de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek. De Vlaamse Regering neemt de principiële beslissing tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan Raad van State.

Terug naar boven

10. Definitieve vaststelling van het GRUP

In de laatste fase wordt het GRUP definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit moet uiterlijk 10 maanden na het einde van het openbaar onderzoek gebeuren. Vervolgens wordt het plan bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het treedt 14 dagen later in werking.

Terug naar boven