Het proces van het project-MER

MER staat voor 'milieueffectenrapport'. Dat is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen in een bepaald gebied. Een milieueffectrapport wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Voor een vergunning verleend wordt voor de mogelijk schadelijke activiteiten of ingrepen, wordt een project-milieueffectrapport (project-MER) opgemaakt. Er is dan ook een openbaar moment ('terinzagelegging‘) met inspraakmogelijkheid voor omwonenden en andere betrokken partijen.

 

De verschillende stappen van de Project-MER-timing

 

1. Kennisgevingsnota

Een kennisgevingsnota beschrijft welke milieueffecten onderzocht zullen worden en op welke manier dat zal gebeuren. Op basis van het opgemaakte referentieontwerp wordt dus al een eerste keer gekeken naar de mogelijke gevolgen van het infrastructuurproject op de mens en op het milieu.

Documenten

2. Openbaar onderzoek

De kennisgevingsnota wordt tijdens een openbaar onderzoek voorgesteld aan het grote publiek. Tussen 3 april 2017 en 31 mei 2017 konden betrokkenen opmerkingen of suggesties indienen over het project-MER. Daarmee willen we niet alleen draagvlak creëren voor het project, maar ook het milieueffectenrapport beter en vollediger maken. In deze context organiseerden we ook infomarkten in Wachtebeke en Wondelgem. De infopanelen die toen getoond werden aan de bezoekers kan je hieronder raadplegen. Naar aanleiding van de kennisgevingsnota produceerden we ook een informatiefilmpje over het project. Je kan het hier bekijken.

Documenten

3. Richtlijnenvergadering

Tijdens de richtlijnenvergadering bespreken we de kennisgeving en de ingediende suggesties, opmerkingen en adviezen met de betrokken besturen en administraties, de MER-deskundigen en de initiatiefnemer. Na deze vergadering stelt de dienst MER richtlijnen op voor de methodologie van het MER. De ontvangen reacties en adviezen worden hierin meegenomen. Het document met richtlijnen is een openbaar document dat geraadpleegd kan worden via de onderstaande link.

Documenten

4. Ontwerp-MER

Vervolgens werken de deskundigen aan het ontwerp-MER, rekening houdend met de reacties uit het openbaar onderzoek, die uit de richtlijnenvergadering en de richtlijnen van de dienst MER. Het ontwerprapport wordt besproken met de betrokken administraties, deskundigen, de initiatiefnemer en met de dienst MER. Ook hun opmerkingen en aanvullingen worden achteraf verwerkt in het ontwerp-MER.

5. Goedkeuringsonderzoek

De dienst MER start tot slot een goedkeuringsonderzoek. De beslissing en het verslag worden binnen de 40 dagen na ontvangst van het definitieve project-MER betekend.