Veelgestelde vragen

Doorheen het projectverloop zullen op deze pagina de meest gestelde vragen en de daarbijbehorende antwoorden verschijnen.

vragen over mogelijke hinder

VRagen over de werken

Wat is …

Ik wil verdere informatie

Wanneer starten de werken?

De werken aan de zogenaamde ‘quick wins’ starten al in 2020 en 2021. Dit omvat de bouw van drie fietsbruggen op de R4 West en de omvorming van het kruispunt aan ‘Eurosilo’ (R4 Oost) tot een turboverkeersplein. 

De werken aan de andere veertien knooppunten starten vanaf 2022. We pakken binnen het DBFM-project ook verschillende tussenliggende gedeelten aan. Zo vervolledigen we onder andere vluchtstroken en plaatsen we nieuwe vangrails. 

Zodra het consortium van aannemers gekend is, communiceren we over de exacte timing en fasering van de werken. Dat doen we onder andere via deze website en via onze Facebookpagina.

Waarom worden bepaalde werken vroeger uitgevoerd?

De quick wins worden vroeger uitgevoerd omdat ze op korte termijn een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid en het rijcomfort van alle weggebruikers. Voor deze werken zijn geen al te grote wijzigingen nodig aan nutsleidingen.

Hoeveel kost het project?

Vlaanderen investeert 900 miljoen euro in een vlottere ringweg, de R4 West en Oost, met nieuwe fiets- en spoorinfrastructuur.

Waarom zijn deze werken noodzakelijk?

De R4 moet beter uitgerust worden om haar functies als ringweg op te vangen. Het verkeer op de R4 tussen Gent en Zelzate wordt gestremd door talrijke kruispunten met verkeerslichten, er passeert te veel verkeer in omliggende woonstraten en de huidige situatie is niet overal even veilig voor fietsers. Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4.

Worden omwonenden betrokken bij het project?

Ja. De Werkvennootschap kiest ervoor om omwonenden bij alle fasen van het project te betrekken. Op die manier zijn projectmedewerkers op de hoogte van wat er in de buurt leeft, en kunnen ze anticiperen op mogelijke hinder. Er vonden bijvoorbeeld al participatiemomenten plaats in Wachtebeke en Wondelgem, en er werden specifieke infosessies voor bedrijven georganiseerd in Wippelgem. Via deze website, via onze Facebookpagina en via de digitale nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwe infosessies of participatiemomenten.

Zijn er ook alternatieven onderzocht?

Ja. In de startnota mobiliteit, het resultaat van de optimalisatiestudie, worden verschillende alternatieven voor de knopen en assen binnen het projectgebied R4WO onderzocht. De varianten worden in deze nota beschreven en de voorkeursvariant voor elke knoop en elke as wordt telkens met argumenten onderbouwd. 

Wie voert de werkzaamheden uit?

Dat is nog niet bekend. De Werkvennootschap schrijft een overheidsopdracht uit voor de eigenlijke uitvoering van de werken. Geïnteresseerde private aannemers kunnen zich kandidaat stellen. In het bestek maakt De Werkvennootschap duidelijk wat haar behoeften zijn voor dit project en aan welke voorwaarden kandidaat-opdrachtnemers moeten voldoen om de opdracht te winnen. Na een concurrentiegerichte dialoog (onderhandelingen over het bestek tussen de Werkvennootschap en kandidaat-opdrachtnemers) dienen de overgebleven kandidaten een offerte in. De kandidaat-aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gekozen voor de uitvoering van de werken. De zoektocht naar de ideale aannemer voor het project wordt ook wel de gunningsprocedure genoemd.

Zijn hoge geluidswanden nodig, en ondervind ik er hinder van?

Er worden geluidswerende maatregelen genomen voor bepaalde plaatsen. In Oostakker worden geluidswanden geplaatst. De bouw daarvan wordt mee uitgevoerd binnen het quick win-project knooppunt 18. Meer info vindt u hier.

Worden er bomen gekapt?

Er worden op verschillende plaatsen bomen gekapt. Binnen het project R4WO worden er ook veel bomen aangeplant.

Moeten ik of mijn personeel tijdens de werken ver omrijden? Krijg ik zelf meer verkeer in mijn straat?

We zetten van bij het begin in op een vlotte doorstroming van het verkeer en een goede bereikbaarheid. Dat doen we voor alle knooppunten. Zodra de timing van de werken gekend is, communiceren we daarover via deze website, via onze Facebookpagina en via de digitale nieuwsbrief. We proberen de hinder in ieder geval te beperken.

Ga ik met mijn bedrijf omzetverlies lijden tijdens de werken?

We zetten van bij het begin in op een vlotte doorstroming van het verkeer en een goede bereikbaarheid van de omgeving, en dus ook van uw bedrijf. We hebben daarover al gesprekken gevoerd met verschillende bedrijven en organisaties en infosessies georganiseerd, en we zullen dit in de toekomst blijven doen. Daarnaast wordt er een bereikbaarheidsadviseur aangesteld die een brug zal vormen tussen zelfstandige ondernemers en alle betrokken partners.

Blijft mijn straat toegankelijk tijdens de werken? Zo nee, hoe zal de omleiding lopen?

We zetten van bij het begin in op een vlotte doorstroming van het verkeer en een goede bereikbaarheid. Dat doen we voor alle knooppunten. Zodra de precieze gevolgen van de werken en de maatregelen die wij nemen, gekend zijn, communiceren we daarover via deze website, via onze Facebookpagina en via de digitale nieuwsbrief. We proberen de hinder in ieder geval tot een minimum te beperken.

Zal er ook ’s nachts en ’s ochtends vroeg gewerkt worden aan de knooppunten?

Dat is nu nog niet geweten. De piste wordt wel bekeken omdat we de duur van de werken zo kort mogelijk willen houden. Dit wordt mee opgenomen in de gunningsprocedure waarmee we op zoek gaan naar een aannemer. We leggen de aannemer wel regels op rond onder andere geluidshinder.

Bij wie kan ik terecht als ik hinder ondervind?

U kunt ons steeds contacteren via e-mail. Stuur uw e-mail naar R4WO@dwv.vlaanderen of vul het formulier in op de website.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van het project?

De Werkvennootschap organiseert verschillende infosessies en participatiemomenten. We nodigen buurtbewoners hier persoonlijk voor uit. Ook andere geïnteresseerden zijn altijd welkom. 

Daarnaast communiceert De Werkvennootschap bij elke fase van het project, van planning tot uitvoering, via de website wwwR4WO.be, de Facebookpagina en via de digitale nieuwsbrief. U kan zich via de website inschrijven op die nieuwsbrief.

Wat zijn quick wins?

Quick wins zijn deelprojecten die naar voor worden geschoven in het proces en eerder gerealiseerd worden dan de rest. Van de achttien knooppunten die het project R4WO aanpakt, worden er vier naar voor geschoven. 

Het gaat om de bouw van drie fietsbruggen op de R4 West en de omvorming van het kruispunt aan ‘Eurosilo’ (R4 Oost) tot een turboverkeersplein. De fietsbruggen worden gebouwd met het oog op de modal shift. Die moet de Vlaming overtuigen om zoveel mogelijk de fiets te nemen om zich te verplaatsen. Het turboverkeersplein wordt gebouwd om het fileprobleem op het ‘Eurosilo’-knooppunt aan te pakken.

Wat is een geïntegreerd planningsproces?

Bij een geïntegreerd planningsproces verlopen de ruimtelijke uitvoeringsplanning, milieubeoordeling, ruimtelijke veiligheidsrapportage, passende beoordeling, watertoets en andere effectbeoordelingen geïntegreerd. Zo kunnen de processen gestroomlijnd worden, en inhoudelijke en procedurele tegenstrijdigheden vermeden worden. De verschillende instanties worden bij een geïntegreerd planningsproces al eerder betrokken en er is een openbaar onderzoek op het einde.

Wat betekent GRUP?

Een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan of GRUP is een plan dat door het Vlaams Gewest wordt opgemaakt en waarin de bestemming van een bepaald gebied bepaald en vastgelegd wordt.

Wat is een startnota?

De startnota toont de eerste onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces van het GRUP. Met deze startnota en de bijhorende procesnota start de Vlaamse overheid het planningsproces voor de concrete uitwerking van het GRUP formeel op. Voor de knooppunten waarvoor geen nieuw GRUP opgemaakt wordt (alle knooppunten behalve 7 en 12), wordt een startnota mobiliteit uitgewerkt.

Wat is een procesnota?

De procesnota is een dynamisch document dat tijdens het verdere verloop van de procedure kan worden aangepast. Het geeft de procesaanpak in alle fasen van het project weer. Het beschrijft de aanpak, de overleg- en participatiemomenten, en de resultaten van elke fase in het proces. Ook de wijze waarop het overleg met de betrokken actoren wordt gevoerd, is in de nota terug te vinden.

Wat is een scopingnota?

De startnota wordt in deze fase uitgebreid naar de scopingnota. De adviezen, inspraakreacties en de verslagen van de participatiemomenten zullen in de scopingnota worden verwerkt. Zo wordt aangegeven hoe er wordt omgegaan met suggesties om het plan te verbeteren, of worden aandachtspunten in functie van het effectenonderzoek beschreven.

Wat betekent MER?

Het milieueffectenrapport of MER onderzoekt mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op mens en milieu. Het wordt opgemaakt voor de vaststelling van een plan of voor de uitvoering van een project, zodat de impact op mens en milieu in een vroeg stadium gekend is en de nodige maatregelen getroffen kunnen worden.

Wat is een plenaire vergadering?

De plenaire vergadering met de adviesinstanties dient om het voorontwerp-GRUP waarbij de resultaten van de uitgevoerde effectbeoordelingen mee zijn opgenomen, te bespreken. 

Wat is een startnota mobiliteit?

Verschillende alternatieven voor de knopen en assen binnen het projectgebied worden onderzocht in de optimalisatiestudie. De mogelijke varianten worden in de startnota mobiliteit beschreven. De voorkeursvariant voor elke knoop en elke as wordt telkens met argumenten onderbouwd.

Wat betekent DBFM?

Voor de uitvoering van de knooppunten van de R4WO en voor de tussenliggende gedeelten (onder andere nieuwe vangrails en vluchtstroken) sluit De Werkvennootschap een DBFM-overeenkomst af met een consortium van private aannemers. Dat wordt gekozen via de gunningsprocedure.

Het consortium zal instaan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build) en de financiering (Finance). Bovendien zal het gedurende 30 jaar instaan voor het onderhoud (Maintain) van het infrastructuurproject: zowel van de R4 West (tussen de N9 in Wondelgem en de E34 in Zelzate) als van de R4 Oost (tussen het ‘Eurosilo’-knooppunt in Oostakker en de grens met Nederland). De precieze timing en fasering van de werken zullen ook door de aannemer worden uitgewerkt.

Wat is De Werkvennootschap?

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van de verschillende Vlaamse mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd aangepakt worden. De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bij De Werkvennootschap zetten financiële, juridische en technische profielen samen hun schouders onder omvangrijke mobiliteitsproblemen.