Het proces achter R4WO

Het proces van het project R4WO wordt opgesplitst in twee grote deelprocessen. Enerzijds is er de algemene projectplanning dat zal resulteren in de uitvoering 14 van de 18 knooppunten en anderzijds zijn er de 4 Quick winknooppunten die al eerder uitgevoerd zullen worden.

Het algemene project

Voor de uitvoering van 14 van de 18 knooppunten van de R4WO sluit De Werkvennootschap een DBFM-overeenkomst af met een private aannemer. Die zal instaan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van het infrastructuurproject.

De aannemer zal gedurende 30 jaar instaan voor de beschikbaarheid van de infrastructuur (inclusief het onderhoud) en de overheid zal een periodieke beschikbaarheidsvergoeding betalen. De precieze timing en fasering van de werken zullen ook door de aannemer uitgewerkt worden.

Dat betekent echter niet dat de aannemer zomaar alles mag en kan. Voor het ontwerp, de uitvoering, maar zeker ook voor de fasering en de minder hindermaatregelen zullen specifieke eisen opgelegd worden. Het gaat in dat geval om resultaatseisen. De aannemer mag bijvoorbeeld twee bepaalde straten niet tegelijk afsluiten voor het verkeer. Op die manier krijgt de aannemer wel nog voldoende vrijheid om bepaalde zaken op een inventieve en passende manier aan te pakken.

In de algemene timing zitten nog twee andere processen vervat:

Het GRUP

Voor twee knooppunten worden nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplannen opgemaakt. Knooppunt 7 krijgt een op- en afrittencomplex in lusvorm en ter hoogte van ArcelorMittal (Knooppunt 12) zal de R4 met een brug over de spoorweg lopen en zal de ontsluitingsweg N449 aansluiten op dit nieuwe knooppunt in plaats van op de rotonde Cosmos.

Bekijk hier de GRUP-timing

Het project-MER

MER staat voor 'milieueffectenrapport'. Daarbij worden de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen in een bepaald gebied onderzocht. Een milieueffectrapport wordt opgemaakt vóór de plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

Bekijk hier de project-MER-timing


De Quick wins

Vier knooppunten worden vóór de rest uitgevoerd. Het gaat om drie knooppunten aan de westkant van de R4 en één aan de oostkant.

Knooppunt 2: de fietsbrug ten noorden van de Hoogstraat,
Knooppunt 3: de fietsbrug ter hoogte van de Beekstraat,
Knooppunt 9: de fietsbrug aan de Vijfhoekstraat,
Knooppunt 18: het kruispunt aan Eurosilo wordt omgevormd tot een turboverkeersplein.