R4 Oost: overzicht per knooppunt

Klik op de afbeelding om te vergroten

Knooppunten R4WO

De R4 Oost telt 8 knooppunten die aangepakt worden binnen project R4WO. In een eerdere fase werd ook het knooppunt tussen de Langerbruggestraat en Oostakker aangepakt. De heraanleg van dit knooppunt (dat buiten het project R4 West en Oost valt), startte in de tweede helft van 2015 en is ondertussen afgewerkt.


11 KNOOPPUNT ZELZATE

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   In de zone tussen de grens met Nederland tot voorbij de E34 wordt de R4 volledig heraangelegd. Daarbij worden ter hoogte van de Kanaalstraat/Leegstraat en de Rijkswachtlaan onderdoorgangen voorzien. De R4 gaat dus onder deze straten door. Tussen de twee onderdoorgangen bouwen we op- en afritten voor het verkeer van en naar Zelzate. Bovengronds komt ook een soort ringweg die de verbinding maakt met de aantakkende wegen: Kanaalstraat, Leegstraat, Rijkswachtlaan en Akker.

Ook ter hoogte van de E34 voorzien we heel wat ingrepen. Zo komt er een tunnel onder de E34 en R4 Oost voor verkeer vanuit de richting van Brugge dat naar Nederland of Zelzate gaat. Het verkeer dat vanuit Antwerpen naar Nederland/Zelzate rijdt, krijgt een nieuwe afrit die onmiddellijk zal aansluiten op de onderdoorgang aan de Rijkswachtlaan. Verkeer dat van Nederland/Zelzate naar Antwerpen wil, zal, zoals nu ook het geval is, onder de E34 doorrijden tot aan de rotonde en daar via de bypass de oprit nemen.

Aan de verbinding van de E34 met de R4 Oost Haven maken we ook een aantal aanpassingen. Zo zullen de bestaande op- en afrit ter hoogte van het industrieterrein Kloosterbos via een nieuwe koker onder de E34 naar de rotonde Cosmos geleid worden. We voorzien aan deze kant ook een nieuwe oprit richting Antwerpen.

Al deze ingrepen zullen, samen met het nieuwe knooppunt ter hoogte van ArcelorMittal (zie Knooppunt 12) een vlotte verkeersafwikkeling garanderen. In deze zone worden bijkomend ook specifieke maatregelen getroffen in functie van een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer.

🚲   We bouwen een fietssnelweg langs de R4 Oost. Fietsers vanuit Gent, Wachtebeke, e.d. kunnen dan via de Wachtebekestraat vlot Zelzate bereiken.
 

12 Knooppunt aan ArcelorMittal

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Ter hoogte van ArcelorMittal ligt een oude spoorwegovergang. We houden rekening met de plannen van Infrabel om in de toekomst een spoorlijn door te trekken richting Nederland. Daarom voorzien we een brug van de R4 over het spoor. Door de brug wat langer te maken, kan ook een veilige toegang tot het bedrijf ArcelorMittal gecreëerd worden. In de gekozen variant sluit de N449 (de ontsluitingsweg voor Wachtebeke) aan op dit nieuwe knooppunt en niet langer op rotonde Cosmos.

De gekozen voorkeursvariant heeft als gevolg dat, rekening houdend met huidige richtlijnen, regels en gekende ontwikkelingen, voor de zone N449 – ArcelorMittal, een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zal worden opgemaakt. Meer informatie over het proces van dit GRUP vind je bij Proces.

🚲   Vanaf het knooppunt met ArcelorMittal wordt het bestaande fietspad langsheen de R4 verder doorgetrokken richting Gent. Ter hoogte van ArcelorMittal leggen we een fietskoker aan onder de opgehoogde R4. Vanaf daar wordt een fietssnelweg aan de oostkant van de R4 Oost voorzien. Er komt ook een fietskoker ter hoogte van de verlegde N449. Daarnaast voorzien we ook een verbinding met de fietssnelweg langs het oude treinspoor richting Wachtebeke.
 

13 Knooppunt Sint-Kruis-Winkel

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Het bestaande kruispunt verdwijnt. Knippegroen en Sint-Kruis-Winkeldorp worden doodlopende straten aan de R4. Om Sint-Kruis-Winkel op de R4 Oost aan te sluiten, is een nieuwe lokale ontsluitingsweg voorzien vanaf Schuitstraat tot aan knooppunt 14 (Moervaart Noord). In Sint-Kruis-Winkel moeten hiervoor verschillende wegen aangepast worden, namelijk de K. Bauwensstraat en de Barkstraat. Dit gebeurt voor de uitvoering van project R4WO en zal samengaan met de rioleringswerken in deze omgeving.
🚲   Fietsers krijgen een fietstunnel onder de R4, die dwarsend fietsverkeer mogelijk maakt. Deze fietstunnel maakt ook een vlotte verbinding met de fietssnelweg die parallel aan de R4 aangelegd wordt.
 

14 Knooppunt Moervaart Noord

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   We voorzien een gelijkaardig knooppunt als het Ovaal van Wippelgem, namelijk een rotonde boven de R4 met uitwisseling met de R4 én verbindingen met de lokale wegen. De Pleitstraat wordt doorgetrokken en aan de westkant aangesloten op deze rotonde. Zo wordt de industriezone Rodenhuize ontsloten. Aan de oostkant wordt de Schuitstraat vernieuwd en aangesloten op deze rotonde. In de toekomst zal hier ook een ontsluitingsweg voor de geplande industriezone Moervaart-Noord op aantakken.
🚲   De fietssnelweg ral via kokers onder de geplande rotonde passeren en zo verder richting Moervaart worden aangelegd. Ter hoogte van de Barkstraat voorzien we een aansluiting zodat ook fietsers komende van Mendonk vlot de fietssnelweg kunnen bereiken.
 

15 Knooppunt Moervaart

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   De bestaande lichten ten noorden van de Moervaart verdwijnen en de middenberm gaat dicht. De op- en afrit op de kant richting Zelzate blijft behouden. Verkeer dat richting Gent wil rijden zal dit kunnen doen via het geplande, meer noordelijk gelegen knooppunt Moervaart Noord. Ten zuiden van de Moervaart worden geen ingrepen voorzien voor het autoverkeer.

🚲   Voor de fietsers zijn er nog twee opties. In optie 1 komt er een fietsbrug voor de fietssnelweg over de Moervaart vlak naast de brug over het autoverkeer. Fietsers kunnen ook afslaan naar de Moervaartkaai of de Rodenhuizekaai. Voor de kruising van de op- en afritten ten noorden ten zuiden van de Moervaart worden fietstunnels voorzien.

In optie 2 wijkt de fietssnelweg langs de R4 uit en volgt de afrit richting Rodenhuizekaai. Daar krijgen fietsers de keuze om rechtdoor de fietsbrug op te rijden over de Moervaart of verder te rijden tot de Rodenhuizenkaai. In deze optie voorzien we enkel een fietstunnel voor de kruising van de op- en afrit aan de noordkant. Aan de zuidkant kruist de fietssnelweg de op- en afrit niet en is er dus geen bijkomende ingreep nodig.

 

16 Knooppunt Energiestraat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Aan de Energiestraat is een Hollands complex (brug met op- en afritten naar R4 zoals aan het Skaldenpark) voorzien. Desteldonk wordt verbonden met de afrit van dit knooppunt. Verkeer naar Desteldonk rijdt af zoals nu (samen met verkeer voor de Energiestraat). Verkeer dat uit Desteldonk komt, moet de afrit volgen en bovenaan rechtdoor de oprit richting Zelzate nemen of over de brug rijden en zo de oprit richting Gent nemen.
🚲   Het fietspad aan de kant van de spoorweg verdwijnt, zoals bij alle gemarkeerde fietspaden langs de R4 het geval is. Aan de andere kant van de R4 komt een vrijliggende fietssnelweg. We bouwen fietstunnels onder de Energie- en de Desteldonkstraat, maar er komen ook bovengrondse aansluitingen met deze straten. Fietsers die de R4 willen dwarsen, maken gebruik van de fietspaden op de brug die ook verbonden worden met de fietssnelweg parallel aan de R4.
 

17 Knooppunt F.N. Piratenstraat

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   De F. N. Piratenstraat sluit niet langer aan op de R4. Door een brug te bouwen over de R4 sluiten we de F. N. Piratenstraat aan op de Imsakkerlaan. Deze brug maakt verkeer tussen de twee havenzones mogelijk, zonder gebruik te maken van de R4. De huidige oprit van de Lagerbruggestraat wordt voorbij Wittewalle en de F.N. Piratenstraat doorgetrokken om pas voorbij de tankstations aan te haken op de R4. Verkeer richting Wittewalle en de tankstations moet in de toekomst via de knoop Langebruggestraat rijden. Verkeer dat vanuit Wittewalle en de tankstations richting Gent gaat, moet keren aan het bestaande complax van het Skaldenpark.
🚲   We trekken de fietssnelweg onder de brug van het Skaldenpark door tot aan de F.N. Piratenstraat en leiden hem achter de tankstations om, om fietsers via een koker onder de opgehoogde F.N. Piratenstraat naar de andere kant van de brug te leiden. De fietssnelweg wordt verder mee op de brug voorzien en sluit aan de westkant van de R4 Oost aan op de recent gerealiseerde fietsinfrastructuur. Zo is er voor fietsers zowel een vlotte verbinding richting Veer als verder richting Gent. Verder voorzien we ook een verbinding met het bestaande fietspad langs de F.N. Piratenstraat.
 

18 Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan (Eurosilo)

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

🚗   Het kruispunt aan Eurosilo wordt omgevormd tot een turboverkeersplein. Een turboverkeersplein is een rotondevariant met aparte rijstroken per richting. Voor het naderen van het turboverkeersplein moet je het juiste voorsorteervak kiezen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen worden alle mogelijke conflictpunten geregeld met verkeerslichten. Deze verkeerslichten werken volgens het principe van een groene golf zodat er een vlotte afwikkeling van het verkeer is.
🚲   De huidige fietsverbinding die parallel loopt met de spoorweg en de R4, blijft hetzelfde. Het fietspad wordt wel - in functie van de inpassing van de wegenis - lokaal aangepast en iets verschoven in de richting van de spoorweg.

De ingrepen aan dit knooppunt worden al eerder gerealiseerd dan de rest van het project. Je vindt hierover meer informatie bij Werken.