De algemene planning van het project R4WO

Klik op de afbeelding om te vergroten

Klik op de afbeelding om te vergroten

De verschillende stappen in de algemene planning


1. Optimalisatiestudie - startnota mobiliteit

De startnota mobiliteit is het resultaat van de optimalisatiestudie. In die studie worden verschillende alternatieven voor de knopen en assen binnen het projectgebied R4WO onderzocht. De varianten worden in deze nota beschreven en de voorkeursvariant voor elke knoop en elke as wordt telkens met argumenten onderbouwd.

In functie van het procesverloop werd de startnota mobiliteit voor het globale project opgesplitst in aparte nota’s volgens de drie planniveaus: macro, meso en micro. Het macroniveau behandelt het volledige projectgebied als geheel, het mesoniveau bekijkt de grote assen (R4 West en R4 Oost) en het microniveau bespreekt elke knoop afzonderlijk of een cluster van knopen.

Documenten

Terug naar boven

2. Referentieontwerp

Het referentieontwerp is een voorstel voor het ontwerp van de nieuwe R4WO. Het document is belangrijk om de randvoorwaarden met alle actoren scherp te krijgen, om te kunnen toetsen of deze voorwaarden technisch haalbaar zijn en om de ruimte te kunnen afbakenen die nodig is om alles te realiseren. Dat laatste is noodzakelijk om de juiste innameplannen te kunnen opmaken (zowel voor definitieve innames als voor tijdelijke innames die enkel nodig zijn tijdens de werken), de nodige verplaatsingsbevelen te kunnen opmaken voor de nutsleidingen, enzoverder.

Terug naar boven

3. Opmaak bestek - Outspecs DBFM

Zoals reeds in de inleiding aangehaald, rekent De Werkvennootschap voor de eigenlijke uitvoering van het project R4WO op een ervaren aannemer. Daarom schrijft ze een overheidsopdracht uit, waarop geïnteresseerde, private aannemers zich kandidaat kunnen stellen. In het zogenaamde bestek maakt De Werkvennootschap duidelijk wat de behoeften en eisen zijn voor dit project en aan welke voorwaarden kandidaat-opdrachtnemers moeten voldoen om de opdracht te winnen.

Terug naar boven

4. Voorontwerp doortocht Zelzate

Het voorontwerp is een eerste versie van de nieuwe doortocht in Zelzate. Het wordt opgemaakt met de mogelijkheden van het terrein, de effectenbeoordelingen en alle andere voorafgaande onderzoeken in het achterhoofd.

Terug naar boven

5. ontwerp doortocht Zelzate

In deze fase wordt het definitieve ontwerp voor de nieuwe doortocht in Zelzate tot in de kleinste details vastgelegd.

Terug naar boven

7. Concurrentiegerichte dialoog (DBFM-opdracht)

Omdat het project R4WO zeer complex is, gebruikt De Werkvennootschap de concurrentiegerichte dialoog om de geschikte aannemer te kiezen voor de DBFM-opdracht. Bij deze gunningsprocedure gaan De Werkvennootschap en de kandidaat-opdrachtnemers eerst onderhandelen over het bestek en de overeenkomsten (zie ook Opmaak bestek). Het is mogelijk dat er tijdens deze onderhandelingen al een aantal kandidaten geschrapt worden.

Pas na de dialoog dienen de overgebleven kandidaten een offerte in. Het bestek mag vanaf dan niet langer aangepast worden. De opdracht wordt gegund aan de kandidaat-aannemer met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Terug naar boven

8. Uitvoering quick wins

Van de 18 knooppunten van R4WO worden er 4 eerder dan de rest gerealiseerd. Meer informatie over de quick wins? Klik hier.

Terug naar boven

9. Uitvoering DBFM-opdracht

De winnende aannemer kan beginnen met de uitvoering van de 14 van de 18 knooppunten het project. De precieze fasering van de werken wordt via deze website openbaar gemaakt. Hou de website dus zeker in de gaten, of schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Terug naar boven

10. Project-MER

Een project-MER, of project-milieueffectenrapport, wordt opgemaakt om een vergunning, in dit geval een omgevingsvergunning, te kunnen verkrijgen. Voor het project-MER stellen experten een milieueffectenrapport op. Daarin beschrijven ze de resultaten van hun onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen op de mens en op het milieu. Als die gevolgen ernstig zijn, dan stellen ze milderende maatregelen voor. Zo kunnen schadelijke effecten al in een vroeg stadium ingeschat en opgevangen worden. Meer informatie over het proces van een project-MER vind je hier.

Documenten

Terug naar boven

11. GRUP (Wondelgem/Wachtebeke)

In een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt de overheid de bodembestemming van een bepaald gebied vast. Dat betekent dat voor alle percelen in dat gebied duidelijk bepaald wordt wat er kan en wat niet. Welke activiteiten mogen er plaatsvinden? Waar mag gebouwd worden? En aan welke stedenbouwkundige voorschriften moeten de constructies dan voldoen? Hoe moet het gebied ingericht en beheerd worden?

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen opgesteld worden door een gemeente, provincie of gewest. Een gewestelijk RUP of GRUP draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In dat plan geeft de overheid in grote lijnen aan hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren. Een RUP wordt opgemaakt wanneer het nodig of wenselijk is om de bestaande plannen (het gewestplan, een BPA, …) aan te passen.

Voor twee knooppunten, namelijk knooppunt 7 en knooppunt 12, worden nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (GRUP) opgemaakt. Knooppunt 7 (Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg) krijgt een op- en afrittencomplex in lusvorm en ter hoogte van ArcelorMittal (Knooppunt 12) zal de R4 met een brug over de spoorweg lopen en zal de ontsluitingsweg N449 aansluiten op dit nieuwe knooppunt in plaats van op de rotonde Cosmos. Meer informatie over het proces van het GRUP vind je hier.

6. VErplaatsen leidingen openbaar nut

Ter voorbereiding van de eigenlijke uitvoering van het project R4WO worden de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, aardgas, kabelnet en telefonie) verplaatst.

Terug naar boven